dat hang banner top

Đồ án Thiết kế hệ thống mạng máy tính cho một doanh nghiệp lớn sử dụng Microsoft Active Directory | XLuanVan.com [Ma 17] Nổi bật

Thiết kế hệ thống mạng máy tính cho một doanh nghiệp lớn sử dụng Microsoft Active Directory

MỤC LỤC.. 1

LỜI NÓI ĐẦU.. 4

1        PHẦN 1  CƠ SỞ LÝ THUYẾT. 5

1.1      Mạng máy tính là gì ?. 5

1.2      Phân loại mạng máy tính. 5

1.2.1      Mang cục bộ LAN (Local Area Network) 5

1.2.2      Mạng đô thị MAN (Metropolitan Area Network) 6

1.2.3      Mạng diện rộng WAN (Wide Area Network) 6

1.2.4      Mạng INTERNET. 7

1.3      Một số thiết bị mạng. 7

1.3.1      Repeater. 7

1.3.2      Switch. 8

1.3.3      Roter. 9

1.3.4      Modem (ADSL) 9

1.3.5      Firewall. 10

1.3.6      Access point ( thiết bị phát wifi ) 10

1.4      Một số giao thức và công nghệ. 10

1.4.1      Bộ giao thức TCP/IP. 10

1.4.2      DNS. 11

1.4.3      DHCP. 12

1.4.4      Domain Controller 13

1.4.5      File Server 13

1.4.6      Web Server 14

1.4.7      VLAN.. 15

1.4.8      VTP. 15

2        PHẦN 2 KHẢO SÁT VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG MẠNG.. 17

2.1      Khảo sát hiện trạng. 17

2.1.1      Phòng giám đốc. 17

2.1.2      Phòng hành chính kinh doanh. 17

2.1.3      Phòng IT. 18

2.1.4      Phòng kế toán. 18

2.2      Phân tích các yêu cầu sử dụng. 20

2.2.1      Mục đích của hệ thống. 20

2.2.2      Yêu cầu của hệ thống. 20

2.2.3      Yêu cầu truy nhập dữ liệu. 21

2.3      Thiết kế logic hệ thống. 22

2.3.1      Sơ đồ logic. 22

2.3.2      Hoạt động của hệ thống mạng. 23

2.3.3      Ưu điểm của thiết kế. 24

2.3.4      Nhược điểm của thiết kế. 24

3        PHẦN 3 MÔ PHỎNG HỆ THỐNG MẠNG  TRÊN VMWARE WORKSTATION.. 25

3.1      Sơ đồ demo. 25

3.2      Tạo các máy ảo trên Vmware Workstation. 26

3.2.1      Cấu hình mạng ảo. 26

3.2.2      Tạo máy Domain Controller 26

3.2.3      Tạo máy VPN Server 28

3.2.4      Tạo máy Manager 1 và Manager 2. 28

3.3      Cấu hình Domain Controller 28

3.4      Tạo OU, Group và User 31

3.5      Cấu hình DNS Server 32

3.6      Cấu hình DHCP. 35

3.7      Join Domain máy Manager 1. 37

3.8      Cấu hình máy VPN.. 38

3.9      Cài đặt File Server chia sẻ dữ liệu chung. 45

3.10        Cài đặt Database Server và Web Server 47

KẾT LUẬN.. 53

TÀI LIỆU THAM KHẢO   54

 

Phần 1 

 

Phần 2

Đọc 307 lần Cập nhật gần nhất Thứ 5, 27 Tháng 6 2019 12:50
Admin XLuanVan

Tác giả

www.xluanvan.com | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Top