dat hang banner top

Đánh giá ngay
(0 votes)

 Hệ thống WebServer có khả năng chịu lỗi (Fail Over), có tính sẵn sàng cao (High Availability), có khả năng phân tải (Load Banlancing)
Chịu lỗi có nghĩa là khi có lỗi xảy ra ở 1 máy Web thì toàn bộ hệ thống vẫn đảm bảo phục vụ được khách truy nhập

Đánh giá ngay
(0 votes)

Thiết kế hệ thống mạng máy tính cho một doanh nghiệp lớn sử dụng Microsoft Active Directory

Đánh giá ngay
(0 votes)

Ảo hóa máy chủ | Vmware Workstation | WinServer 2012

Top