dat hang banner top

Đồ án Quản lý điểm sinh viên Java Socket Client Server | XLuanVan.com [Ma 16] Nổi bật

Phần mềm được chia thành 2 module
· Module Socket Server
- Chạy trên máy chủ cài đặt CSDL SQL Server

  • Lắng nghe kết nối từ Client: Mỗi khi có kết nối tới, máy chủ tạo thành các Thread riêng cho các máy khách
  • Nhận, giải mã lệnh từ Client: Máy chủ bóc tách yêu cầu (thêm, sửa, xóa, hiển thị) và dữ liệu máy khách gửi tới
  • Truy nhập, cập nhật CSDL: Căn cứ trên dữ liệu bóc tách máy chủ truy vấn vào CSDL
  • Trả kết quả về cho Client: Sau khi hoàn thành truy vấn, cập nhật máy chủ trả lại CSDL cho máy khách để hiển thị cho người dùng

Module Socket Client

  • Chạy trên máy khách, có giao diện để người dùng thao tác
  • Kết nối, gửi lệnh tới Server và nhận lại kết quả từ Server: Người dùng cần nhập IP của máy chủ và bấm kết nối
  • Hiển thị danh sách điểm sinh viên trong CSDL: Sau khi kết nối thành công, máy chủ sẽ gửi lại danh sách điểm hiện tại trong CSDL để máy khách hiển thị cho người dùng
  • Thêm, sửa, xóa điểm sinh viên trong CSDL: Người dùng tùy theo yêu cầu sẽ nhập thêm, sửa hay xóa thông tin điểm sinh viên, phần mềm Client sẽ kiểm tra tính hợp lệ của thông tin nhập vào sau đó mới gửi yêu cầu lên máy chủ và nhận lại kết quả hồi đáp từ máy chủ, hiển thị cho người dùng

 

Đọc 634 lần Cập nhật gần nhất Thứ 5, 27 Tháng 6 2019 12:50
Admin XLuanVan

Tác giả

www.xluanvan.com | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Top