dat hang banner top

Phần mềm quản lý nhân sự | C# Win Form Nổi bật

Đề tài quản lý nhân sự | C# Win Form

Nhận thấy được tầm quan trọng và sự cần thiết của công tác quản trị nhân viên nên trong thời gian thực tập tại công ty, em đã lựa chọn đề tài: “CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHẬT MINH HIẾU”

Đề tài được chia làm 3 chương

Chương 1 Giới thiệu chung về Công ty TNHH một thành viên sản xuất và thương mại Nhật Minh Hiếu

Chương 2 Phân tích và thiết kế hệ thống phần mềm quản lý nhân viên tại Công ty TNHH một thành viên sản xuất và thương mại Nhật Minh Hiếu

Chương 3 Xây dựng chương trình

Kết quả đạt được

Trong quá trình thực hiện báo cáo tốt nghiệp, em đã cố gắng hết sức để tìm hiểu và thiết kế chương trình nhưng vì thời gian và kiến thức còn hạn chế nên chưa thể giải quyết được tất cả các vấn đề đặt ra.

Những kết quả đạt được:

  • Về công nghệ:

          + Hiểu được quy trình xây dựng một hệ thống thông tin.

          + Làm chủ được chương trình, thiết kế giao diện

  • Về chương trình:

+   Giao diện thân thiện dễ sử dụng.

+   Phân quyền sử dụng đối với người dùng

+  Chúng ta có thể cập nhật, thêm, sửa, xoá bất kỳ một nhân viên nào theo phòng ban hay mã nhân viên.

       +  Tra cứu nhân viên theo họ tên, quê quán, chức vụ.

       +  Quản lý chế độ thai sản và bảo hiểm

       +  Báo cáo danh sách nhân viên, phòng ban

Đọc 921 lần Cập nhật gần nhất Thứ 5, 27 Tháng 6 2019 12:49
Admin XLuanVan

Tác giả

www.xluanvan.com | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Top