dat hang banner top

Thủy vân số trên Video [Mã 62] Nổi bật

Đề tài “Kỹ thuật thủy vân trong bảo vệ bản quyền Video” nghiên cứu kỹ thuật đọc, tách nội dung Video ra thành các thành phần, sử dụng kỹ thuật thủy vân bền vững trong ảnh để thực hiện quá trình nhúng thủy vân vào các khung hình; thực hiện quá trình tổng hợp để được Video chứa thông tin thủy vân

Ý nghĩa khoa học của đề tài

Về lý thuyết, kết quả của đề tài là đề xuất kỹ thuật đọc, xử lý và tách dữ liệu Video ra thành các thành phần âm thanh, ảnh và quy trình tạo lại Video từ các thành phần đã tách; kỹ thuật thủy vân Video trong bảo vệ bản quyền.

Về thực nghiệm, kết quả đề tài làm phong phú thêm nguồn dữ liệu trong so sánh, đánh giá các kết quả của nhóm các kỹ thuật thủy vân trong Video, bước đầu đề xuất biện pháp kỹ thuật trong bảo vệ bản quyền sản phẩm Video.  

Bố cục của luận văn Luận văn gồm 3 chương và phần kết luận với các nội dung chính sau:

1. Chương 1. Tổng quan về giấu tin.

Chương này trình bày tổng quan tình hình nghiên cứu về giấu tin, những khái niệm liên quan, những kỹ thuật phổ biến và các hướng nghiên cứu triển khai về giấu tin.

2. Chương 2. Một số phương pháp thủy vân ảnh.

Chương này trình bày một số kỹ thuật thuỷ vân ẩn bền vững trong ảnh, phân tích, đánh giá từng kỹ thuật thông qua chất lượng ảnh sau khi nhúng thuỷ vân và tính bền vững của thuỷ vân trước các tấn công lên ảnh chứa.   

3. Chương 3. Thử nghiệm và đánh giá kết quả.

Chương này trình bày quy trình tách ra các khung hình từ file Video và thực hiện nhúng – tách thủy vân; một số kết quả thực nghiệm và đánh giá.

4. Phần kết luận.

Video demo

 

Đọc 109 lần Cập nhật gần nhất Thứ 5, 27 Tháng 6 2019 12:50
Admin XLuanVan

Tác giả

www.xluanvan.com | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Top