dat hang banner top

Thủy vân số trên ảnh tĩnh | Matlab Nổi bật

Thủy vân số trên ảnh tĩnh, Demo nhúng và tách trên Matlab. Đồ án được 10 tuyệt đối

Giấu tin trong ảnh (datahiding) có hai hướng nghiên cứu chủ yếu là giấu tin mật (steganography) và thuỷ vân số (watermarking). Trong đề tài này, chúng tôi tập trung nghiên cứu về Thuỷ vân số trên ảnh tĩnh, trong đó bao gồm những vấn đề cơ bản sau đây:

  • Phân biệt giữa Steganography và Watermarking
  • Các yêu cầu cơ bản của một hệ thuỷ vân số ẩn
  • Các tấn công trên thuỷ vân
  • Phân loại các kỹ thuật thuỷ vân theo ứng dụng.
  • Những khuynh hướng tiếp cận của các kỹ thuật thuỷ vân
  • Phát triển và thử nghiệm một vài kỹ thuật thuỷ vân trên ảnh tĩnh

thuy van so1

Nhúng Watermark

thuy van so2

Tách Watermark

Đọc 326 lần Cập nhật gần nhất Thứ 5, 27 Tháng 6 2019 12:48
Admin XLuanVan

Tác giả

www.xluanvan.com | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Top