dat hang banner top

Đánh giá ngay
(0 votes)

Đề tài “Kỹ thuật thủy vân trong bảo vệ bản quyền Video” nghiên cứu kỹ thuật đọc, tách nội dung Video ra thành các thành phần, sử dụng kỹ thuật thủy vân bền vững trong ảnh để thực hiện quá trình nhúng thủy vân vào các khung hình; thực hiện quá trình tổng hợp để được Video chứa thông tin thủy vân

Đánh giá ngay
(0 votes)

Thủy vân số trên ảnh tĩnh, Demo nhúng và tách trên Matlab. Đồ án được 10 tuyệt đối

Top